§1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub ułomna osoba prawna lub osoba reprezentująca daną firmę.
2. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93).
3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 Kodeksu cywilnego).
4. Sklep – strona rajdu 3szlaki.pl
5. Sprzedawca – AS-tur Centrum Turystyki ul. Wolności 7, Jelenia Góra 58-500 tel. (75) 76-75-136 email as-tur@post.pl NIP:6110108807 REGON:003282364
6. Ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( U. 2014 poz. 827).

§2 Postanowienia wstępne

1. Za pośrednictwem sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową produktów fizycznych, produktów wirtualnych i usług.
2. Za pośrednictwem Sklepu, Klient może dokonać zakupu produktów fizycznych, produktów wirtualnych i usług.
3. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klientów.
4. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Klient jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem, a rozpoczęcie korzystania ze Sklepu jest równoznaczne z akceptacją wszystkich jego postanowień. Regulamin jest integralną częścią umowy zawieranej z Klientem.
5. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczające są:
a) dostęp do Internetu,
b) standardowy system operacyjny,
c) standardowa przeglądarka internetowa,
d) posiadanie aktywnego adresu e-mail.
6. W celu dokonania zakupu klient jest zobowiązany złożyć w Sklepie zamówienie. Klient nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo, ani pod pseudonimem.
7. Umowy w Sklepie są zawierane w języku polskim.
8. Wszystkie ceny Produktów podane w Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
9. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy Produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta zgodnie z procedurą opisaną w § 3 Regulaminu.

§3 Składanie zamówienia

1. Zamówienia w Sklepie można składać przez całą dobę, we wszystkie dni roku.
2. Zawartość strony internetowej i podstron Sklepu stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, a zatem samo złożenie zamówienia przez Klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy
1. W celu złożenia zamówienia, Klient zobowiązany jest podjąć następujące kroki:
a) wybrać opcje Produktu będącym przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku pola wyboru,
b) kliknąć w przycisk:
„Wypełnij formularz rejestracyjny i zamów bilet”,
c) chcąc zakupić kilka biletów kilka biletów należy wypełnić bilet danymi każdego uczestnika i po kolei dodawać do koszyka
d) podać dane odbiorcy zamówienia, w tym adres, na który ma nastąpić dostawa zamówionych Produktów Fizycznych – w przypadku Produktów wirtualnych dostawa zawsze następuje na adres e-mail podany przez Klienta;
e) wybrać jedną z trzech dostępnych metod płatności,
f) zaznaczyć „przeczytałem/am i akceptuję regulamin”

h) należy zaznaczyć oświadczenie o stanie zdrowia, oraz braku przeciwskazań do wzięcia udziału w rajdzie

h) kliknąć przycisk „Kupuję i płacę”.
3. Z chwilą kliknięcia przycisku „Kupuję i płacę” zgodnie z ust. 3 lit. 5) powyżej, Klient składa Sprzedawcy ofertę zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowej w postaci produktu wirtualnego lub umowy kupna produktu fizycznego lub usługi.
4. Po kliknięciu przycisku „Kupuję i płacę” zgodnie z ust. 3 lit. 5) powyżej, Klient zostanie przeniesiony na stronę z podsumowaniem złożonego zamówienia, które obejmować będzie w szczególności instrukcję dokonania zapłaty za zamówienie. Jeśli Klient wybrał metodę płatności za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności w tym przypadku Przelewy24, zostanie przeniesiony na stronę, gdzie będzie mógł dokonać płatności za zamówienie. Jeśli natomiast Klient wybierze płatność za pomocą Przelewu bankowego po kliknięciu przycisku “Kupuję i płacę” – zostanie poinformowany poprzez informację na ekranie i w wiadomości e-mail na jakie konto i dane przelać odpowiednią kwotę. Jeśli klient wybierze „płatność na miejscu w biurze w Jeleniej Górze”, powinien dokonać płatności osobiście pod wyświetlonym adresem w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty złożenia zamówienia na stronie 3szlaki.pl
5. Zamawiając produkty wymagające danych Klienta – Klient zobowiązany jest do dostarczenia wszystkich niezbędnych danych do personalizacji produktów.
6. Sprzedawca nie dokonuje korekty, ani poprawek w treściach przesłanych przez Klienta w celu personalizacji zamówionego produktu. Odpowiedzialność za poprawność przesłanych treści leży po stronie Klienta.
7. W przypadku problemów lub wątpliwości związanych z procesem składania zamówienia, Klient proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą pod adresem e-mail: biuro@3szlaki.pl

§4 Formy dostawy i płatności

1. W przypadku produktów wirtualnych formą dostawy jest wiadomość
e-mail. Dostawa w formie wiadomości e-mail jest bezpłatna.
2. W przypadku produktów fizycznych jedyną formą dostawy jest przesyłka kurierska. Wszystkie przesyłki kurierskie na terenie Polski pokrywa Sprzedawca.
3. Klient ma do wyboru trzy metody płatności za zamówienie:
1. płatność realizowana jest przez system płatności Przelewy24.
2. płatność tradycyjnym przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy.

§5 Realizacja zamówienia

1. Po złożeniu przez Klienta zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w § 3 Regulaminu, na adres poczty elektronicznej Klienta zostanie wysłane potwierdzenie złożenia zamówienia. Potwierdzenie stanowi oświadczenie o przyjęciu przez Sprzedawcę oferty, o której mowa w § 3 ust. 5 Regulaminu.
2. Klient zobowiązany jest zapłacić za każdy rodzaj Produktu w terminie 7 dni od chwili złożenia zamówienia (dotyczy metody płatności tradycyjnym przelewem bankowym oraz płatności w biurze – w przypadku płatności za pośrednictwem płatności Przelewy24 nie ma możliwości zakończenia procesu składania zamówienia bez dokonania płatności).
3. Zamówienia niepotwierdzone lub nieopłacone przez Klienta w ciągu 7 dni od chwili złożenia zamówienia będą automatycznie anulowane.
4. W razie braku zapłaty pełnej ceny w terminie, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Sprzedawca może anulować zamówienie Klienta, o czym Klient zostanie poinformowany. Jeżeli Klient zapłacił część ceny, Sprzedawca zwraca mu całą wpłaconą kwotę.
5. Po otrzymaniu zapłaty i przygotowaniu zamówienia, Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Klienta potwierdzenie realizacji zamówienia. W przypadku Produktu wirtualnego wysyłka polega na przesłaniu Klientowi wiadomości e-mail zawierającej odnośnik pozwalający pobrać na własne urządzenie zakupiony Produkt.

§6 Produkty wirtualny

1. Zabroniona jest dalsza odsprzedaż produktów wirtualnych przez Klienta.
2. W przypadku zakupu Produktu wirtualnego, rola Sprzedawcy ogranicza się do dostarczenia Klientowi pliku obejmującego Produkt.

§7 Produkty fizyczny

1. Zakres personalizacji dla każdego Produktu fizycznego jest opisany na stronie Produktu w Sklepie.
3. Produkty fizyczne po zakupie, personalizacji i wysyłce do Klienta stają się Jego własnością i mogą być odsprzedawane przez Klienta.

§8 Odstąpienie od umowy Konsumenta

1. Zgodnie z art. 27 Ustawy o Prawach Konsumenta, Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość ma prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyn w terminie 14 dni od objęcia w posiadanie Produktu lub zawarcia umowy (do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem).
2. Jeśli Klient wyraził zgodę na wykonanie umowy w całości i dostarczenie mu Produktu przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i Klient został poinformowany o utracie tegoż prawa przez Sprzedawcę, Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z art. 38 pkt. 13 Ustawy o Prawach Konsumenta. Oznacza to, że Klient nie ma możliwości zwrotu Produktów zakupionych w Sklepie Sprzedawcy.
3. Oświadczenie o odstąpieniu należy wysłać w postaci elektronicznej i wysłać Sprzedawcy na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, tj. kontakt@3szlaki.pl.
4. Zwrot należności nastąpi w takiej formie, w jakiej dokonywany był zakup: konto bankowe lub na kartę, chyba że Klient poprosi o zwrot w innej formie.
5. Klient odsyła Produkt na własny koszt w formie nie zmienionej oraz jest zobowiązany do zabezpieczenia go w taki sposób, aby nie uległ zniszczeniu podczas transportu.
6. Sprzedawca dokona zwrotu należności Klientowi w ciągu 7 dni roboczych od momentu otrzymania zwróconego Produktu.

§9 Rękojmia Sprzedawcy

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
2. W razie stwierdzenia wady jakiegokolwiek Produktu, Klient powinien wysłać zawiadomienie (oświadczenie) o stwierdzonej wadzie na adres e-mail Sprzedawcy kontakt@3szlaki.pl. Dla zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia (oświadczenia) przed jego upływem. Klient zobowiązany jest sporządzić opis stwierdzonej wady oraz wskazać zakres roszczenia (patrz pkt 5).
3. Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może:
1. żądać wymiany Produktu na wolny od wad,
2. żądać usunięcia wady,
3. żądać obniżenia ceny,
4. odstąpić od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.
4. Sprzedawca jest obowiązany – na swój koszt – wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Przyjmuje się, iż termin ten wynosi do 14 dni.
5. Jeśli Klient stwierdził wadę Produktu, wystarczające jest przesłanie reklamacji obejmującej dane, o których mowa w ust. 6 powyżej, na adres e-mail Sprzedawcy kontakt@3szlaki.pl.
6. W przypadku zamawiania Produktu fizycznego Klient powinien sprawdzić stan przesyłki w momencie jej otrzymania oraz skontrolować zawartość w obecności kuriera, szczególnie jeżeli na paczce uwidocznione są uszkodzenia lub wgniecenia.
7. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z procedurą składania reklamacji Klient może uzyskać wskazówki, pisząc na adres e-mail kontakt@3szlaki.pl.
8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody czy straty, które Klient poniesie w skutek otrzymania wadliwego Produktu.

§10 Reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu

1. Klienci mogą składać reklamacje co do funkcjonowania Sklepu.
2. Reklamacja powinna zawierać:
1. oznaczenie Klienta,,
2. przedmiot reklamacji,
3. okoliczności uzasadniające reklamację,
4. żądanie Klienta w związku z reklamacją.
3. Reklamacje można składać listownie na adres siedziby Sprzedawcy lub w postaci wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Administratora (patrz § 1 Regulaminu).
4. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania od Klienta. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie zawiadomi Klienta w ten sam sposób, w jaki wysłana została mu reklamacja.

§11 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
2. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Klient będący Konsumentem, ma możliwość:
1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,
2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą
3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Klient, będący Konsumentem, może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

§12 Postanowienia końcowe

3. Regulamin jest częścią zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta umowy sprzedaży lub umowy.
4. Prawem właściwym dla umów sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Profesjonalnej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą na warunkach określonych w Regulaminie jest prawo polskie.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
6. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia zamówienia przez Klienta. Nowa treść Regulaminu obowiązywać będzie Klienta po zaakceptowaniu przez niego zmian, o których został powiadomiony.